Dit is de privacyverklaring van Neurokeuringen. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken

Wie zijn wij?
Neurokeuringen is een bij het CBR geregistreerde onderneming die neurologische rijbewijskeuringen verricht. Neurokeuringen is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 62343726. Wij verwerken ook persoonsgegevens. U leest hier hoe wij daarbij uw privacy beschermen. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Neurokeuringen? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar: info@neurokeuringen.nl.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken alleen persoonsgegevens om onze keuringen uit te voeren en het keuringsrapport uit te brengen aan het CBR. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan hiervoor noodzakelijk is, tenzij een wettelijke bepaling tot bewaren verplicht.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?
Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat omdat u zelf contact met ons heeft opgenomen. En u daarbij informatie over uzelf heeft gegeven. Bijvoorbeeld als u een afspraak maakt of ons benadert met een vraag. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Woonadres
Contact- en NAW-gegevens;
Financiële gegevens;
Medische gegevens;
Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Toestemming
We mogen alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De grondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, is uw toestemming (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG).

Intrekken toestemming
U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. U doet dit door een email te sturen naar info@neurokeuringen.nl.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
We maken gebruik van beveiliging- of veiligheidsprocedures tegen diefstal, verlies en misbruik door derden en zorgt dat uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens. Als u de indruk heeft dat onze gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contact
U kunt contact met ons opnemen per e-mail info@neurokeuringen.nl. Hiervoor verstrekt u uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel enkele aanvullende gegevens. Naar aanleiding van uw contactverzoek zullen wij contact met u opnemen.

Het doorgeven van uw gegevens aan derden
Neurokeuringen verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

  • Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR): voor de uitvoering van de overeenkomst.
    Het gaat om: locatiegegevens, het e-mailadres, financiële gegevens, medische gegevens en contact- en NAW-gegevens.
    Inzending van rapporten en formulieren aan het CBR gebeurt digitaal via ZorgDomein. ZorgDomein is het grootste platform in Nederland voor veilige communicatie tussen artsen en verwijzers
  • De boekhouder: voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat om contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel waarvoor we deze hebben verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk of contractueel is vastgesteld.
De via ZorgDomein ingezonden rapportages blijven 18 maanden daar bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Wat zijn uw privacyrechten?
U heeft een aantal privacyrechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u ons vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Bent u het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Neurokeuringen gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard en die worden uitgelezen door een browser. Neurokeuringen gebruikt cookies om de website te laten functioneren en om de effectiviteit van haar website te analyseren. Cookies zijn niet gevaarlijk. Ze kunnen niet gebruikt worden om privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen. Ze kunnen ook geen virus op uw computer plaatsen.

We gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren.
U kunt via uw browserinstellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. In dat geval kan Neurokeuringen niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van haar website op een juiste manier werken.